D-K-M

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informujemy, że:

Administratorem danych osobowych przekazanych przez formularz kontaktowy jest Biuro Obsługi Szkód Komunikacyjnych D-K-M Marek Krajewski, ul. Andersa 31, 59-220 Legnica. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z administratorem danych osobowych pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

Podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną wyłącznie w celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail. W zależności od treści przesłanego zapytania Państwa dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy lub w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, które świadomie zostało skierowane.

Przysługuje Państwu prawo do:

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Realizacja prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi przez Administratora na zadane pytanie.

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Administrator nie podejmuje w oparciu o przekazane dane osobowe żadnych zautomatyzowanych decyzji, ani nie wykorzystuje ich w celu profilowania.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie.